Name            – S M Shamimur Rahman

Designation –  Deputy Commissioner

Phone          –

E-mail ID    – shamim.rahman@customs.gov.bd